Удостоверения и сертификати

02

Удостоверение № І-TV 015030 – ПЪРВА ГРУПА

Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

03

Удостоверение № ІІ-TV 004204 – ВТОРА ГРУПА

Строежи от транспортната инфраструктура.

04

Удостоверение № ІІІ-TV 004900 – ТРЕТА ГРУПА

Строежи от енергийната инфраструктура.

05

Удостоверение № ІV-TV 007335 – ЧЕТВЪРТА ГРУПА

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

06

Удостоверение № V-TV 010568 – ПЕТА ГРУПА

Отделни видове СМР съгласно КИД 2008, сектор “Строителство” с класове.

07

Система за производствен контрол при производство на бетон

Въведена система за производствен контрол при производство на бетон, изготвен в заводски условия в съответствие с изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – Сертификат за съответствие 12-НУРВСПСРБ-1352

08

Интегрирана система за Управление

Въведена е Интегрирана система за Управление по стандарт ISO 9001 - Системи за управление на качеството, стандарт ISO 14001 – Системи за управление по отношение на околната среда, ISO 45001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

09

Лиценз за превоз на товари

Лиценз за превоз на товари на територията на Република България